STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Regulamin GCI-"SZANSA"

  REGULAMIN

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  "SZANSA"

  1. Powstanie Gminnego Centrum Informacji – SZANSA, zwane dalej GCI, zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przyznanych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz środków własnych Miasta Gniezna.
  2. GCI wchodzi w skład Wydziału Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, a nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna.
  3. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną sprawuje kierownik GCI – SZANSA. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania GCI przyjmuje Dyrektor Wydziału Usług Społecznych
   tel.:(061) 426-04-50.
  4. Siedziba GCI mieści się przy ulicy Chrobrego 40/41 w Gnieźnie.
  5. Gminne Centrum Informacji czynne jest:
   od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 i w soboty w godzinach 7.00-15.00
  6. GCI jest miejscem o charakterze publicznym, ogólnodostępnym dla mieszkańców Gniezna. Pierwszeństwo z korzystania z usług GCI posiadają osoby bezrobotne i absolwenci.
  7. Celem Gminnego Centrum Informacji – SZANSA jest pomoc mieszkańcom Gniezna (zwłaszcza młodzieży, absolwentom oraz osobom długotrwale bezrobotnym) w zwiększeniu ich szans na rynku pracy w celu uzyskania satysfakcjonującego ich zatrudnienia. Ze szczególna uwagą GCI będą się spotykały osoby z szeroko pojętego wykluczenia społecznego, niepełnosprawne, chore, wywodzące się ze środowiska zaniedbanego wychowawczo, dotknięte alkoholizmem i przemocą.
  8. Zadania GCI:
  • Wieloraka pomoc osobom bezrobotnym w celu zwiększenia ich umiejętności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, w tym prawna i psychologiczna, zwłaszcza w kontekście osób dotkniętych przemocą,
  • Ułatwianie osobom potrzebującym pomocy (ofiary przemocy domowej, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, absolwenci, trzeźwiejący alkoholicy, emeryci, renciści, chorzy, samotni itp.) zdobycia kwalifikacji zawodowych, znajdowania pracy, podejmowania działalności gospodarczej,
  • Przygotowywanie absolwentów szkół i uczelni do wejścia na rynek pracy,
  • Udzielanie pomocy w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,
  • Animowanie aktywności społecznej mieszkańców Gniezna poprzez wolontariat i imprezy skierowane do środowiska lokalnego,
  • Przygotowanie bezrobotnych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
  • Gromadzenie i udostępnienie informacji w zakresie lokalnego rynku pracy, edukacji dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • Udzielanie Informacji o możliwościach kształcenia się, zdobywania pracy w krajach UE oraz środkach finansowych z UE,
  • Nauka i doskonalenie umiejętności w obsłudze komputera i Internetu,
  • Przygotowywanie i udostępnianie poradników dla mieszkańców,
  • Utworzenie internetowego KIOSKU Z PRACA i uaktualnianie ofert.

  1. GCI realizuje swoje wymienione wcześniej zadania poprzez programy i projekty wykonywane przez pracowników GCI i wolontariuszy oraz wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych na umowy.
  2. W realizacji swoich zadań GCI współpracuje z instytucjami, organizacjami, mediami i osobami działającymi na rzecz gnieźnieńskiego rynku pracy.
  3. GCI świadczy swoje usługi bezpłatnie.
  4. Każdy interesant GCI uprawniony jest do bezpłatnego wydruku i wykonania kserokopii dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy w ilości do 5 stron formatu A-4 dziennie na interesanta.
  5. Każdy korzystający z usług GCI jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad zachowania się w miejscach publicznych.
  6. Ze stanowisk komputerowych GCI może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera, zainstalowanego na nim systemu operacyjnego oraz sieci internetowej. Osoba nie posiadająca tych umiejętności ma obowiązek zgłosić się do obsługi GCI celem uzyskania pomocy w ich zdobyciu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu GCI osoba odpowiedzialna za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność materialną.
  7. Interesanci wykorzystujący sprzęt i oprogramowanie niezgodnie z założeniami GCI (którymi są: poszukiwanie pracy, samoedukacja, nauka i doskonalenie obsługi komputera i sprzętu biurowego) będą usuwane z Sali przez administratora.
  8. Każdy kto zamierza skorzystać z usług GCI powinien każdorazowo posiadać i okazać dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka).
  9. Osoba, która zamierza skorzystać z komputera GCI, jest zobowiązana wpisać się do „Księgi Klientów GCI”.
  10. W sprawie udzielania Informacji o charakterze danych osobowych stosuje się ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198, z 2002 r., nr 153, poz. 1271).
  11. Wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie jest możliwe jedynie drogą decyzji Prezydenta Miasta Gniezna.